Yerli ve Yabancı Bilim Adamları

Halil İnalcık

Posted on: Mart 4, 2010

26 Mayıs 1916’da doğan İnalcık’ın çocukluğu savaş dönemlerine rastlar.
Halil İnalcık hocamızın son konferansını dinlemek için tıklayın…..

Babası Seyit Osman Nuri 1905’te Kırım’ı terk ederek İstanbul’da yerleşmiş ve
Bahriye binbaşısı Seyit Osman’ın kızı Bahriye Hanım ile evlenmiştir. Osman
Nuri’nin milliyetçi akımların önde gelen liderlerinden Yusuf Akçura ve Sadri
Maksudî ile yakın dostluğu olmuştur. Aile 1924 yılında genç Cumhuriyetin
başkentine yerleşir. Gazi İlkokulunda öğrenime başlayan İnalcık, renkli yaşam
öyküsünü ayrıntılı bir şekilde öğrendiğimiz Tarihçilerin Kutbu anılarında Atatürk
devrimlerinden “Şapka İnkılabından sonra okulda kalpaklarımızı yere çaldık”
şeklinde söz etmektedir.
Halil İnalcık is the leading historian of the Ottoman Empire. He was born in Istanbul in 1916. He entered Balıkesir Teacher Training School and then Ankara University, Faculty of Language, History and Geography, Department of History (1940). He completed his PhD. in 1943 in the same department. His Ph.D. thesis is on the Bulgarian question in the late Ottoman Empire. He entered the same school as an assistant, then he became assistant professor in 1946 and after his return from teaching in London University for a while, he became a professor in the same department in 1952
1936’da Cumhuriyetin ilk üniversitesinin nüvesini oluşturacak olan Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kurulmasından sonra, 500 başvurudan seçilen 40
öğrenci arasından İnalcık sınavı birincilikle kazanmıştır. Çöken bir
imparatorluktan bir ulus devlet yaratmak, her şeyden önce Türk tarihinin, Türk
kültürünün araştırılmasını gerekli kılıyordu. Bu misyon da Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesine yüklenmişti. Nazi Almanyasından kaçan ünlü profesörler fakültede
ders veriyorlardı. İnalcık, fakülteye ilk girdiğinde Sinoloji’ye yönelmeyi
düşünmüş fakat el değmemiş Osmanlı Arşivlerindeki belgeler, Uygarlık Tarihi,
Kurumlar Tarihi, kendisinin daha fazla ilgisini çekmiştir. 1940 yılında mezun
olduktan sonra fakültede asistan olarak kaldı. Tanzimat ve Bulgar Meselesi
konulu doktora tezi yurt dışında da yankı uyandırdı.
İnalcık’ın tarihçiliği üzerinde Ortaçağ Tarihi derslerini aldığı Fuad Köprülü
ve Ömer Lütfi Barkan’ın İktisat Tarihi üzerindeki çalışmaları etkili olmuştur.
1930’larda Fransız Annales okulu ile toplumsal tarihin ön plana çıkması,
Braudel’in Akdeniz Dünyasına ilişkin yorumları İnalcık’ın eserlerinde akis bulur
ve tarihçiliğine yeni boyutlar kazandırır. Doğu Akdeniz’in Braudel’i ise Hoca
olmuştur.
Farsça, Arapça gibi kaynak dillerinden başka Fransızca, İngilizce, Almanca
gibi modern dilleri bilmesi Osmanlı Arşiv belgelerinin dışında Batı Tarihçiliğini
de yakından takip etmesini sağlamıştır. Bütün bu birikimleri ve olayları
dönemlerinin değer yargılarıyla ele alarak, eleştirel yaklaşımı ve kuvvetli bir
mantık süzgecinden geçirmesi onu uluslar arası platforma taşıyarak Osmanlı
tarihçiliğinin en önde gelen ismi yapmıştır.
1954 yılında yayınladığı, arşivlerimizdeki 1432 tarihli en eski tahrir defteri
olan Arvanid Sancağı İcmal Defteri (Hicrî 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i
Arvanid) ile Fatih Devri Üzerine Tetkik ve Vesikalar, pek çok Balkan tarihçisinin
yanlı yorumlarını değiştirdiği gibi Osmanlı Dönemi Balkan Tarihine de çok
önemli katkılar sağlamıştır.
Bu arada Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde
ziyaretçi profesör olarak dersler veren İnalcık Hoca, 32 yıllık hizmetten sonra
Ankara Üniversitesinden emekli olarak Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi
Kürsüsünü kurmuştur. Türkiye’de olduğu gibi A.B.D ve Batı Dünyasında da
yetiştirdiği öğrenciler onun takipçisi olmuşlar ve İnalcık ekolünü
oluşturmuşlardır. 1986 yılında Chicago Üniversitesinden de emekliye ayrılan
Prof. İnalcık, 1993 yılında Bilkent Üniversitesinde Tarih Bölümünü kurmuş ve
halen orada yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmeye devam etmektedir.
Amacının Türk Tarihçiliğini modern tarihçilik düzeyine çıkarmak olduğunu
vurgulayan Hoca, yorulmak bilmeyen çalışmalarının sonucunda 20 kitap ve
300’den fazla makalesiyle modern tarih çalışmalarında çığır açmış ve Türkoloji
çalışmalarını dünyaca saygın bir konuma getirmiştir. Türk tarihinin gerçeklerini
anlatan önemli bir katkısı da Encyclopaedia of Islam’a yazdığı makalelerde
görülmektedir. Bu ansiklopedide İstanbul maddesi dahil Osmanlı sultanlarına ve
ricaline dair 43 makalesi çıkmıştır.
İnalcık, Osmanlı-Türk tarihine yalnız siyasî ve ekonomik konularda değil,
aynı zamanda kültür ve medeniyet tarihinde de orijinal katkılarda bulunmuştur.
Kültür Bakanlığı’nın 2003’de Türkçe ve İngilizce yayınladığı Osmanlı Uygarlığı,
The Ottoman Civilization adlı iki cilt eserin genel editörlüğünü yapmış ve 200
sahifelik bir giriş ile Osmanlı’nın medeniyet tarihine katkıda bulunmuştur. Bu
eser, Sarayevo kitap fuarında en iyi kitap ödülünü almıştır.
Tüm Balkan dillerine ve Arapça’ya çevrilmiş olan, İngiltere ve Amerika’da
3 kere basılan The Ottoman Empire (The Classical Age) ve An Economic and Social
History of the Otoman Empire gibi kitapları bugün dünya üniversitelerinde başlıca
ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Osmanlı’nın daha önce hakim olduğu
ülkelerde kitaplarının ders kitabı olarak okutulması ve Osmanlı’nın siyasî,
iktisadî, sosyal tarihi ile uygarlığının Hoca’nın kaleminden tanıtılması bu
ülkelerin Osmanlıya taraflı yaklaşımlarını kökten değiştirmiştir. İnalcık’ın dünya
tarihçileri arasındaki yerini bir kez daha vurgulayan bir eser de, UNESCO’nun
yeniden yayınladığı 1500-1800 tarihleri arasını kapsayan Dünya Tarihinin
5.cildidir; editörlüğünü Halil İnalcık ve Cambridge Üniversitesinden Peter
Burke birlikte yapmışlardır.
İnalcık Hoca, yurt içinde ve dışında bilim dünyasında çok özel bir konuma
sahiptir ve Büyük Türk Tarihçisi olarak tanınmaktadır. Amerika, İngiltere ve
Japonya’da ünlü ansiklopedilerde dünyanın seçkin bilim adamları arasında
sayılarak biyografisine yer verilmiş, Cambridge International Biographical
Center’in ansiklopedisinde XX. Yüzyılın Sosyal bilimlerde 2000 bilim adamı
arasında yer almıştır. Amerikan, İngiliz ve Sırp Akademileri tarafından üye
seçilmiştir ve şimdiye kadar aralarında Atina, İsrail, Romanya, Bulgaristan
olduğu halde on üniversite Fahrî Doktor unvanına layık görmüştür. Pek çok
bilimsel kuruluşun şeref üyeliği yanında, çeşitli kitap ve dergilerin editörü olan
Halil İnalcık’a değişik kuruluşlardan şükran ödülleri de takdim edilmiştir.
Konuşmama bir kaç ünlü yabancı Osmanlı Tarihçisinin Hoca hakkında
sözleriyle son vermek istiyorum:
“Halil Bey bize hem Fuad Köprülü’den hem de doğrudan doğruya
Braudel’den gelen ama yepyeni bir tarih yazım tarzı getirdi. Halil Bey’in Osmanlı
tarihi kitabı artık klasik oldu….” “Onun derslerinde insan kendini bir hakikat
tapınağındaymış gibi hissederdi. Osmanlı dünyası onun gözünde soğuk ve ölü
bir yer değildi. Sanki bütün o kişiler yanındaydılar ve akrabalarıydılar”. Romen
Tarihçi Prof. Mihai Maxim
“1958’de kendisiyle tanıştığımda Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar
kitabı yeni çıkmıştı. Bilgisiyle beni büyüleyen bu genç adam Türklere hayranlık
duymamı sağladı. Türkçe öğrenmem ve bu kitabı okumam gerektiğini fark
ettim.” Yunanlı Tarihçi Prof. Elizabeth Zachariadou
“The Ottoman Empire, The Classical Age Osmanlı tarihini öğrenmek isteyen
her öğrenci ve araştırmacı için ilk önce okunması gereken klasik bir eserdir. An
Economic and Social History of the Ottoman Empire, bütün Osmanlı Tarihçilerinin ilk
başvurdukları bir kitaptır. Bütün bunların yanısıra UNESCO tarafından
yayınlanan History of Humanity’nin 5. bölümü için İngiliz Tarihçi Peter Burke
ile birlikte editörlük yapması da Halil İnalcık’ın dünyayı temsil eden bir tarihçi
olarak kabul edildiğini ispat etmektedir.” Japon Tarihçi Prof. Yuzo Nagata
“Bilgisinin çağları kapsayan genişliğine ve tarihin çeşitli alt dallarına
hakimiyetine hayranım. Onun bulunduğu konuma bizim alanda başka kimse
sahip olmamıştır.” Prof. Suraiya Faroqhi
Ve öğrencileri olarak bizler de diyoruz ki Hoca’nın eserlerini önümüze
sermeden Osmanlı Tarihi üzerine kalem oynatmamız mümkün değildir. Ve
kendimizi çok şanslı sayıyoruz.

İlmî cemiyetlerde üyelik
Başkan:
1964 – 1974 Association Internatonale des Etudes du Sud-Est
Européen (president: 1971-1974)
Üye:
1947 – 1980 Türk Tarih Kurumu (Asli Üye)
1960 – Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
1974 The Royal Historical Society, Londra
1983 Fellow, American Academy of Arts and Sciences
1993 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu
1998 Kültür Bakanlığı 700. Yıldönümü yayın komisyonu
1998 Vakıflar Genel Müdürlüğü Araştırma Kurulu
1998 Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları
1998 Institute of Turkish Studies Washington Board of Governors
üyeliği bulunmaktadır.
Şeref Üyesi
1978 The Royal Asiatic Society, Londra
1993 Türkiye Bilimler Akademisi
1994 Middle East Studies Association of USA and Canada (MESA)
1995 American Historical Association
1995 The Nicolas Iorga Historical Institute, Bükreş
1998 Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu şeref üyeliği
vardır.
Editör
1969 (T. Halasi-Kun ile beraber) : Archivum Ottomanicum
1980 (Heath Lowry ve Nejat Göyünç ile beraber): Osmanlı
Araştırmaları Dergisi
1998 The Ottoman Empire and its Heritage
1998 (P. Burke ile birlikte) History of Humanity, UNESCO, V. cilt
2001 Osmanlı Uygarlığı Tarihi (Kültür Bakanlığı) editörlükleri
yapmıştır.
HALİL İNALCIK
Ödüller
1956 – 1957 The Rockefeller Foundation Fellowship, bir akademik yıl
Harvard Üniversitesinde Amerikan tarihi için; dönüşte DTC
Fakültesinde Amerikan tarihi okuttu
1986 İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Ödülü
1991 T.C. Dışişleri Bakanlığı Yüksek Hizmet Madalya ve Diploması
1993 Sedat Simavi Vakfı ödülü: Sosyal Bilim alanında yılın en iyi
eseri: Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul:
Eren Yayınevi
1995 Titulesco Medal of High Service, Romanya Büyükelçiliği,
Ankara
1998 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ödülü. Bu ödül bizzat
Sayın 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel elile verildi.
2002 T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
2002 The “2002 Soranos Friendship-Award 2002
Şükran Ödülleri
1999 Balıkesir Üniversitesi
2000 Türk Kültürüne Hizmet Vakfı
2002 İslam Konferansı Teşkilatı
2003 Türkiye Yazarları Birliği
2004 Bursa Büyükşehir Belediyesi-Bursa Kültür Sanat ve Turizm
Vakfı “Bursa Ulusal Kültür Yaşamına Katkı Ödülü
2004 Milli Savunma Bakanlığı
2005 Ankara Üniversitesi Mülkiyeliler Birliği
Fahrî Doktara
1986 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
1987 Atina Üniversitesi, Atina
1992 Selçuk Üniversitesi, Konya
1993 Hebrew University of Jerusalem, Kudüs
1993 University of Bucharest, Bükreş
1995 Uludağ Üniversitesi, Bursa
1986 Chicago Üniversitesi Emeritus Profesörlük

2000 Sofya Üniversitesi tarafından 5 Ekim 2001 tarihinde Sofya’da
Fahri Doktora verildi.
2004 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Onur Doktorası gibi
çeşitli tarihlerde farklı üniversitelerden fahrî doktora unvanı
aldı.
Yayın Kurulu Üyelik
Turcica (Paris)
Harvard Ukranian Studies (Cambridge)
Internation of Journal of Turkish Studies (Madison)
East European Quarterly (Boulder)
Belgeler, Tarih Kurumu, Ankara
Studia Islamica (Paris)
Doğu-Batı Dergisi (Ankara)
MELEK DELİLBAŞI

Halil İnalcık is the leading historian of the Ottoman Empire. He was born in Istanbul in 1916. He entered Balıkesir Teacher Training School and then Ankara University, Faculty of Language, History and Geography, Department of History (1940). He completed his PhD. in 1943 in the same department. His Ph.D. thesis is on the Bulgarian question in the late Ottoman Empire. He entered the same school as an assistant, then he became assistant professor in 1946 and after his return from teaching in London University for a while, he became a professor in the same department in 1952. He taught in various universities in America as a guest professor. In 1972, he was invited by University of Chicago. Between 1972 and 1993 he taught Ottoman History at the University of Chicago. In 1994, he returned to Turkey and founded history department at Bilkent University where he is still teaching. He was a member and president of many international foundations. He is a member of the Serbian Academy of Sciences and Arts in Department of Historical Sciences.
Personal:
Born in İstanbul, May 26, 1916, of Seyit Osman Nuri, Ayşe Bahriye, married to
Şevkiye İNALCIK, 1943, one daughter, Günhan, 1948.

Address:
Bilkent Üniversitesi
Tarih Bölümü
06533 ANKARA

Work Tel: (312) 290 22 06
Home Tel: (312) 266 50 67
Fax : (312) 290 28 20

Education:
1940 Graduated from Faculty of Letters (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi), University of Ankara.
Ph. D. in the same Faculty, thesis published under the title “Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara 1943. Turksih with a Summary in French (Tanzimat et la Question Bulgare).

Employment:
Assistant Professor, Faculty of Letters, Dep. of History, University of Ankara.
Associate Professor, the same Department.
Professor, Faculty of Letters (DTCF), University of Ankara (Courses; History of the Ottoman Empire, European History, American History).
1972 Professor, Faculty of Political Science, Ankara University (Courses; Ottoman Administrative History of Turkish Revolution).
Professor, Dep. of History, The University of Chicago, Emeritus 1986- (Courses; History of the Ottoman Empire, Ottoman economic and social History).
Professor, Dep. of History, Bilkent University, Ankara (Course; Ottoman History).

Visiting:
Visiting Professor, Columbia University, School of International Affairs, 1953-1954 academic year (Ottoman History).
1967, 1990-1992 Visiting Professor, Princeton University (Ottoman History).
Visiting Professor, Pennsylvania University (Ottoman History).

Memberships, Honors:
Member, The Turkish Historical Society, Ankara.
Member, Committee of South-East European Studies, Turkish Historical Society, Ankara.
1971-1974 President, Association International des Etudes du Sud-Est European Studies, Turkish Historical Society, Ankara.
1974 Corresponding Fellow, The Royal Historical Society, London.
Honorary Fellow, The Royal Asiatic Society, London.
1979 Visiting Directeur d’Etudes assoice a 1’ ecole der Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.
1983 Fellow, American Academy of Arts and Sciences.
Medal of High Service, Turkish Ministry of Foreign Affairs.
1993 Honorary Member, Turkish Academy of Arts and Sciences.
1993 Member of the High Council, The Atatürk Foundation of Turkish Culture and History, Language, Ankara.
Honorary Membership, Middle East Studies Association America and Canada.
Corresponding Member, The British Academy.
1995 Honorary Membership, American Historical Association.
1995 Honorary Member, The Nicola lorga Historical Institute, Bucharest, Titutescu Medal of High Service, Romanian Embassy, Ankara.

Awards:

* Rockfoller Foundation Fellowship, Harvard University
* Research Centre For Islamic History, Ar and Culture award, Organization of Islamic Conference, İstanbul.
* Prof. Dr. Mustafa Parlar Education and Research Foundation award, Middle East Technical University, Ankara.
* Best work in Social Sciences: Osmanlı İmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi, the Sedat Simavi Foundation Award, İstanbul.

Doctor Honoris Causa:

* Boğaziçi University, İstanbul
* University of Athens
* Selçuk Üniversity of Konya
* Hebrow University of Jerusalem
* 1993 University of Bucharest
* 1995 Uludağ University, Bursa

Editor:

* 1968 Co-editor, Archivum Otomanicum, The Hague.
* Co-editor, Journal of Ottoman Studies, İstanbul
* Co-editor, Vol. V. The History of The Scientific and Cultural Development of Mankind, UNESCO.

Editorial Board:

* Turcica (Paris)
* Harvard Ukranien Studies (Cambridge)
* Belgeler (Ankara)
* East European Quarterly (Boulder)
* Studia Islamica (Paris)
* Islamic Studies (Islamabad)

Publications:

* For the period 1940-1986 see Journal of Turkish Studies, Harvard University, Vol. 10, V-XVI.
* 1993 Osmanlı İmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi, İstanbul
* 1993 The Middle East and The Balkans under the Ottoman Empire, Bloomington.
* 1994 A Social and Economic History of the Ottoman Empire (editor), Cambridge, CUP.
* 1995 Sources and Studies on the Ottoman Black Sea, Harvard University.

Bu hafta, yukarıdaki başarı listesinde de belirttiğim Prof. Dr. Halil İnalcık hakkında bir şeyler yazmak istedim. Bu vesileyle gazeteci Emine Çaykara’nın İnalcık ile yaptığı söyleşilerden oluşan, 2005’te yayımlanan, birkaç yıl önce okuduğum “Tarihçilerin Kutbu: Halil İnalcık Kitabı” isimli eseri[3] referans alarak birkaç satır yazmayı düşündüm.

Kitabın konusu her ne kadar Halil İnalcık’ın yaşamı olsa da kitabın yazarı, söyleşiyi gerçekleştiren Emine Çaykara hakkında da kendisini tanımayanlar için birkaç cümle söyleyebiliriz. Çaykara, Profesyonel Fransızca rehberlikten Fransızca tercüme çalışmalarına, dergiciliğin neredeyse tüm birimlerinden yazarlığa kadar birçok alanda kendisini ifade etmeye çalışan çok yönlü bir aydınımızdır. Çaykara, 5 telif eseri, 5 de çeviri eseri Türkçemize kazandırmıştır. Bu kitabın dışında da nehir söyleşisi dizisinde daha önceki yıllarda yayımlanan “Oktay Sinanoğlu Kitabı: Türk Aynıştaynı” ve “Muhibbe Darga Kitabı: Arkeoloji’nin Delikanlısı” kitapları bulunmaktadır.

Eser, Önsöz, Halil İnalcık Bibliyografyası, Albüm, Yaşamöyküsü, Ad dizini dışında 11 bölümden oluşmaktadır. Kitapta hocanın çocukluğu, öğrencilik yılları, ailesi, kendisini tarihçi olmaya sevk eden amiller, yurtdışındaki okul ve araştırma yılları, tarihte gezinti olarak muhtelif olay ve olgular hakkında çarpıcı, dolgun bilgiler, dünya tarihçilerinin özellikle de Osmanlı tarihine bakışı hakkında ilginç malumat, öğrencilerinin diliyle “Halil İnalcık” hakkında doyurucu bilgiler sunulmaktadır.

Hoca’nın dünyada akademik kariyerinin yükselmesine ve otorite haline gelmesine rağmen 1973’te yazdığı bir kitabının, 7 dile çevrildikten sonra ancak 2003’te Türkiye’de yayımlandığını öğreniyoruz.(s.160) Dünya çapında sözü geçen araştırmacı ve akademisyen olmak isteyenlere de nasihatte bulunur. 3 batı dilindeki yazıları okuyamayan bir araştırmacının tam bir bilimsel araştırma yapamayacağını vurgular.

Örneğin Bernard Lewis’in üç doğu dilini (Türkçe, Arapça ve Farsça) mükemmel bilip kullandığını belirtir.(s.157) Lewis ile dostluğunun çok iyi olduğunu öğreniyoruz. İnalcık, Lewis ile yaptığı bir şakalaşmayı anlatır. Kanunî, şeyhülislamı Ebusuud Efendiyle aynı yaşta olduğu için ona “Sinde sindaşım, dünyada yoldaşım, ahrette kardeşim” dermiş. Lewis de Kanunî’nin sözünü tekrarlayarak “yaşta yaştaşım, ahrette kardaşım” deyince İnalcık Hoca “Valla güzel, yaşta yaşıtız, ama ahrette cennette mi yoksa cehennemde mi beraber olacağız” demiş. (s.159)

İnalcık şöhretli tarihçi olmasını Osmanlı arşivlerine borçlu olduğunu söyler.

Halil Bey, Yunanlı tarihçilerin Osmanlı yönetimine karşı önyargı yüklü olduğunu, hiçbir Yunanlı tarihçinin Osmanlı devri hakkında müspet şeyler söylemeyeceğini vurgular.(s.251) Yunanlıların kendilerini Bizans’ın varisi olarak gördüğünü, sıradan bir Yunanlı ile konuşulduğu takdirde “Megali İdea”, Bizans’ı ihya etmek”, İstanbul patrikliğinde Bizans’tan beri devamlılık ve evrensellik iddialarını duyabileceğimizi söyler.(s.179)

Halil Hoca 32 yıl çalıştıktan sonra 1972’de Ankara Üniversitesi DTCF’den emekli olur. Daha sonra Amerika Chicago Üniversitesi tarih bölümünde çalışmaya başlar. Burada da 21 yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye döner. 1993 yılından itibaren de Bilkent Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eder. Galiba 2004 yılında öğretmenliğe noktayı koyar. Akademik çalışmalarını makale yazarak, konferans ve panellere katılarak halen devam ettirmektedir. 64 yıl akademide öğretmenlik yapan, 94 yaşına rağmen halen çalışan İnalcık Hocayı ideallerinin zinde ve diri tuttuğunu söyleyebiliriz. Eski öğrencisi Prof.Dr. Mihail Maxim, hocanın bu yaşta tarih çalışmalarına devam etmesini şöyle yorumlamaktadır: “…Biz tarihçilerin beyni, tarihi canlandıran bir cihaza bağlı ve daima çalışıyor…Yaş itibariyle bazı şeyleri unutabiliriz ama I. Murad’ın ne yaptığını, eski tarihleri hiç unutmuyoruz. Hoca da öyle, Osmanlı tarihinin olaylarını, resimlerini unutmuyor. Halil Bey’in ansiklopedik bir ufku vardır, Rönesans insanları böyleydi, Nicolai Yorga aynı tipteydi. Hiç durmadan arı gibi bir şeyler yazıyor, tarihi yazarken sadece kendine ait olan tarlayla uğraşmıyor; eski Yunan, Grek-Roma kültürü ile de ilgileniyor.”(s.510)

DEĞERLENDİRME

İnsanlarımızın büyük çoğunluğunun her geçen gün emeklilik hesabı yaptığı bir dönemde, zamanını verimli kullanarak bir insan ömrüne onlarca ömür sığdıran insanlara gıpta etmişimdir. Özellikle de günümüz gençlerinin ve öğrencilerinin model sıkıntısı çektiği böylesi dönemlerde, 94 yaşında hâlâ okuyan, yazan, konferans veren, sempozyuma katılan Halil İnalcık gibi beyinlerimizin yaşamında, ders ve ibret almak isteyen herkese veriler olduğunu düşünmekteyim. Son olarak Hocaya Allah uzun ömürler versin diyerek satırlarımı noktalıyorum.

Reklamlar

2 Yanıt to "Halil İnalcık"

iiii fena deil ama daha ii ola bilir

oha bu ne kadar çoqq

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: